Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdreglement

‘Win een fles champagne’

ALGEMEEN 

1.   Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de “Wedstrijd Win een fles champagne” (hierna “de Wedstrijd” genoemd). Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door TrueGEN, met maatschappelijke zetel te Noorderlaan 29, 2030 Antwerpen  (hierna « de Organisator » genoemd).

2.  Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator.

3.  De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op elk moment eenzijdig te onderbreken, stop te zetten, te verlengen en/of ongepaste inhoud van  deelnemers aan de Wedstrijd te verwijderen. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Wedstrijd behoudt de Organisator zich het recht om deelnemers uit te sluiten.

4.  De Organisator kan noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan deze Wedstrijd noch verantwoordelijk worden geacht voor een onsuccesvolle poging tot deelname aan de Wedstrijd (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending…).

5.  Deelnemers aan de wedstrijd stemmen toe dat de Organisator hun persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerking gebeurt enkel om redenen die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de Wedstrijd.  Voor verdere info over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook hoe u uw rechten ter zake kan uitoefenen, verwijst de Organisator naar de privacyverklaring (link)

6.  Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

7.  Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting verbindt de deelnemer er zich toe om eerst tot een minnelijke schikking te proberen komen. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

WEDSTRIJDVERLOOP EN VOORWAARDEN

8. Deelname aan de Wedstrijd kan tussen donderdag 11/06/2020 om 09u00 en zaterdag 11/07/2020 om 09u00. Deelnemen aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend via het internet en is gratis. Er zijn 5 winnaars. De winnaars van de Wedstrijd ontvangen één fles champagne. Prijzen kunnen niet omgeruild worden, en ook niet omgezet worden in natura of in geld.

9. De Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België, die over een geldig e-mailadres beschikt en op het moment van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar oud is. Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon aanvaard. Een deelnemer kan maximum één prijs winnen met deze Wedstrijd.

10. Om kans te maken op de aan de Wedstrijd verbonden prijs moet een deelnemer: zijn / haar contactgegevens invullen én een schiftingsvraag invullen: hoeveel unieke bezoekers telde onze website tussen donderdag 11/6/2020 om 9u00 en zaterdag 11/07/2020 om 9u00.

11. Op basis van het zo dicht mogelijk benaderen van het aantal unieke bezoekers, en dit afgerond naar boven tot op het tiental bv 166 bezoekers wordt dan 170 bezoekers, worden 5 winnaars geselecteerd.

12. De winnaars worden door de Organisator na zaterdag 11/07/2020 per e-mail verwittigd. Hierbij zullen zij worden uitgenodigd om hun volledige naam, telefoonnummer en adres door te geven opdat de Organisator tot toezending van fles kan overgaan. Winnaars behoren de benodigde info toe te sturen voor 11/09/2020. Nadien verliezen zij hun recht op de prijs. Niet toegekende prijzen worden niet verder uitgereikt.