Algemene voorwaarden

Artikel 1:Algemene voorwaarden 

1.1. De algemene voorwaarden van TrueGEN omvatten de relaties en overeenkomsten, zowel de mondelinge als de schriftelijke, tussen TrueGEN BV, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 29, BE0838575193 en haar klanten, ongeacht of deze fysieke personen, juridische entiteiten, vennootschappen of enige andere entiteiten zijn. 

1.2. Iedere klant wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met TrueGEN, deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen voorwaarden.  De klant doet derhalve door het plaatsen van een bestelling of door de ondertekening van een overeenkomst met TrueGEN afstand van zijn eigen voorwaarden die in geen geval aan TrueGEN tegenstelbaar zijn, tenzij TrueGEN dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou bevestigen.  Het akkoord van TrueGEN kan daarbij geenszins worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen de bepalingen die de klant aan TrueGEN zou mededelen. 

1.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht TrueGEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de opgegeven prijs. 

 

Artikel 2:Prijzen 

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij kunnen ten allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Om geldig te zijn, moet er een schriftelijke bestelling worden doorgegeven. Elke bestelling verbindt de klant onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Het contract wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling langs onze kant. 

2.2. Tenzij anders vermeld, zijn offertes slechts geldig gedurende 30 dagen. 

 

Artikel 3: Betaling 

3.1. Tenzij anders overeengekomen, gebeuren betalingen contant bij levering of binnen de 30 dagen na factuurdatum via overschrijving op de door TrueGEN meegedeelde bankrekening.  

3.2. Betalingen worden als voldaan beschouwd van zodra TrueGEN het volledige bedrag op haar rekening heeft ontvangen. De datum die verschijnt op het rekeninguittreksel van TrueGEN zal worden beschouwd als de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 4:Niet-Betaling 

4.1. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven.  Conform de wet op de betalingsachterstand zal een verwijlinterestpercentage van 8,00% aangerekend worden alsook een forfaitair schadebeding van 10%, gelimiteerd tot 2.500€. 

4.2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten opgelopen door TrueGEN betreffende het voorgaande, inclusief kosten voor juridische bijstand en juridisch advies, zijn ten laste van de klant. 

 

Artikel 5:Leveringen en eigendomsvoorbehoud 

5.1. Alle leveringen gebeuren op risico en voor rekening van de klant. Afhankelijk van de grootte en type van de zending, kunnen administratie- en/of vervoerskosten aangerekend worden.  TrueGEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging en/of verlies van goederen tijdens het transport naar de klant. 

5.2. Wij behouden de eigendom van de goederen totdat de klant het door hem verschuldigde heeft voldaan aan TrueGEN uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, daarin begrepen rente en kosten.  

 

Artikel 6 : Uitvoering van de overeenkomst 

6.1. De verbintenis van TrueGEN is een inspanningsverbintenis, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

6.2. Eventuele overeengekomen termijnen waarbinnen TrueGEN bepaalde werkzaamheden dient uit te voeren, gelden slechts bij benadering en zijn geen bindende termijnen. Overschrijding van dergelijke termijn betreft geen wanprestatie in hoofde van TrueGEN en is geen grond tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 

6.3. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan TrueGEN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TrueGEN worden verstrekt. Indien dat niet (tijdig) gebeurt heeft TrueGEN het recht de overeenkomst op te schorten en/of de kosten die zij daardoor moet maken aan te rekenen aan de klant. TrueGEN is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt heeft. 

6.4. TrueGEN heeft het recht haar rechten en verplichtingen volgend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. 

De klant heeft niet het recht zijn rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, tenzij in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege TrueGEN. In dat geval blijft de klant aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 

 

Artikel 7 :Overmacht 

Overmacht geeft TrueGEN het recht haar prestaties op te schorten gedurende een termijn gelijk aan deze van de duur van de overmacht. Als de uitvoering onmogelijk blijft gedurende 4 maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen en dit zonder dat één der partijen recht heeft op enige schadevergoeding. TrueGEN zal in dat geval haar reeds uitgevoerde prestaties kunnen factureren. 

Worden altijd beschouwd als overmacht in hoofde van TrueGEN (niet-limitatieve lijst): oorlog, natuurramp  (overstroming, brand, ) vertraging of onmogelijkheid tot levering bij de leveranciers, stakingen, bedrijfsbezettingen, lock-out, beslissingen van de overheid, ziektes, … . 

 

Artikel :Klachten 

8.1. Geen enkele klacht is aanvaardbaar tenzij ze aangetekend en schriftelijk geformuleerd werd binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten. Ingeval van goederen, is geen enkele terugzending toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de natuur, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschillende bedragen op. 

8.2. Onverminderd bovenstaande, zijn onze facturen definitief aanvaard indien ze niet binnen 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven gemotiveerd geprotesteerd worden. 

 

Artikel :Aansprakelijkheid 

9.1. TrueGEN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, verlies van voordelen of omzet, productieverlies, verlies van klanten of contracten,  tijd, of voor vorderingen gesteld door derden tegen de klant (niet-gelimiteerde opsomming). 

9.2. Voor zover enige aansprakelijkheid zou weerhouden worden, is deze in ieder geval steeds beperkt tot het totale jaarlijkse bedrag dat de klant voor de prestaties aan TrueGEN betaalt, behoudens in geval van bewezen opzet in hoofde van TrueGEN. 

9.3. Overmacht zoals vermeld in artikel 7 geeft evenmin recht op enige schadevergoeding. 

 

Artikel 10:Duur en beëindiging van het contract 

10.1. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de minimumduur van de overeenkomst 3 jaar.  Bij gebrek aan een opzeg van ten minste 3 maanden vóór de einddatum van de overeenkomst, bij aangetekend schrijven, zal het contract stilzwijgend jaar na jaar verlengd worden, waarbij het telkens 3 maanden voor de jaarlijkse einddatum aangetekend opgezegd kan worden. 

10.2. Indien de klant de overeenkomst opzegt tijdens de duur ervan, behoudt TrueGEN het recht de klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen, die 70% van het nog te factureren bedrag bedraagt, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 11:Intellectuele eigendom 

De software die wij aanbieden blijft het eigendom van de fabrikanten.  Er wordt enkel een licentie tot gebruik verleend.  De gebruiker mag, onder geen enkele vorm, deze afstaan, in concessie geven, verpanden, inzage geven of gratis uitlenen.  De klant die een opdracht tot reproductie geeft , wordt geacht de rechten op het origineel te bezitten.  De klant neemt, in voorkomend geval, de volle verantwoordelijkheid tegenover derden op zich, en ontheft TrueGEN van haar verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 12:Toepasselijk recht en betwisting 

Ieder geschil omtrent of in verband met de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Diensten van TrueGEN, zal uitsluitend worden beheerst en beslecht door het Belgisch recht en behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.